Yasakklandı

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine ‘Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması’ konulu genelge gönderdi.Genelgede, doğal zenginliklerin başında gelen ormanların korunması amacıyla daha önce mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

8 MADDEDE YENİ KURALLAR 1- Genelge i̇le vali̇ ve kaymakamların başkanlığında “orman yangınları i̇le mücadele komi̇syonu” aci̇len toplanacak.

2 -Komi̇syon tarafından, i̇l/i̇lçe sinirlari i̇çeri̇si̇ndeki̇ ormanlık alanların ci̇varında yer alan özel mülki̇yete konu arazi̇lerde dâhi̇l olmak üzere mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerler i̇le yasak olan yerler, en geç 15 Ağustos’a kadar beli̇rlenerek hari̇talandırılacak ve halka i̇lan edi̇lecek.

3 – Orman alanları i̇çeri̇si̇nde yetki̇li̇ kurumlarca beli̇rlenmi̇ş tesci̇lli̇ pi̇kni̇k ve mesi̇re alanları hari̇ç yerlerde mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edi̇lmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.4 – Ormanlık alanlarda önceden beli̇rlenerek i̇lan edi̇len kamp yerleri̇ hari̇ç olmak üzere 31 eki̇m tari̇hi̇ne kadar mangal/semaver/ateş yakılmasina saat 20.00’dan sonra müsaade edi̇lmeyecek. 5 – Başta ormanlık alanların ci̇varındaki̇ yerler olmak üzere, anız veya bi̇tki̇ örtüsü yakılmasına kesi̇nli̇kle i̇zi̇n veri̇lmeyecek.6 – Ormanlık alanlara yakin olan yerlerdeki̇ düğün ve benzeri̇ organi̇zasyonlarda orman yangınına neden olabi̇lecek havai̇ fi̇şek, di̇lek balonu gi̇bi̇ yanıcı madde kullanılmasına i̇zi̇n veri̇lmeyecek.

7 -Yüksek ri̇sk barındıran ormanlık alanlara gi̇ri̇şler, mülki̇ i̇dare ami̇rleri̇nce beli̇rli̇ bi̇r süreyi̇ kapsayacak şeki̇lde kısıtlanabilecek.8 – Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edi̇len pi̇kni̇k ve mesi̇re alanlarının gi̇ri̇şleri̇nde uyulması gereken kurallara i̇li̇şki̇n el i̇lanı veya broşür dağıtılacak, anons vb. araçlarla vatandaşların konuya i̇li̇şki̇n duyarlılığı artırılacak.

İçişlerinin yayımladığı genelge şu şekilde; Genelgede, doğal zenginliklerin başında gelen ormanların korunması amacıyla daha önce mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.Genelgede, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edildi.

Artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındığı belirtilen genelgede, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı. ACİL TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK? Bu kapsamda, Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğinin 32 maddesinde; il ve ilçelerde vali ve kaymakamların başkanlığında orman işletme müdürü/bölge şefi, emniyet müdürü, jandarma komutanından müteşekkil “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu”nun, vali ve kaymakamların başkanlığında yönetmelikte belirtilen üyelerinin yanı sıra ilgili belediye ve il özel idaresi temsilcileri ile ihtiyaç duyulan diğer kurum ve kuruluş (meslek odaları vb.) temsilcilerinin katılımıyla acilen toplanması sağlanacak.

EN GEÇ 15 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE KADAR BELİRLENECEK Bu komisyon tarafından, il/ilçe sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dâhil) yerler için mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan yerlerin, Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendi göz önünde bulundurularak en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirlenerek, haritalandırılacak. Komisyonlarca bu yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek.

Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, Valilik ve Kaymakamlıklarca mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacak.

ORMAN ALANLARINDA YASAK FAALİYETLER Orman Kanununun 76’ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmeyecek.Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabilecek.BİLGİLENDİRİCİ MAHİYETTEKI EL İLANI VEYA BROŞÜR DAĞITILACAK Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı artırılacak.

Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek ve gerekli uyarılar vatandaşlara yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir