Satış

Banka 2.El Araba Satışı Başladı! İkinci El Araç Satışı Başvuru Ekranı

Bankalar tarafından 2.el araba satışları başladı. İkinci el araç satışı başvuru ekranı aktif halde vatandaşlara sunuldu. Halkbank tarafından ilana çıkılan araçlar ve bedelleri paylaşıldı. Satış sözleşmesine göre direk teklif verilerek alım yapılabilir.

Kamu Bankası Halkbank 2.el araba satışı yapmaya başladı. İkinci el araba satışı için vatandaşlara başvuru ekranını açtı. Vatandaşlar verilen link adresinde bulunan araçları alabilecek.

Teklif usulü ile satılacak araçlar için vatandaşların şartnameyi düzgün okuması gerekmektedir. Kendisine uygun araca teklif yaparak sonuca ulaşabilirler.

Araç satışı için vasıtaları sayfa sonunda görebilirsiniz.

Başvuru şartnamesi

İşbu şartname, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde ihtiyaç fazlası olarak bulunan ve satışa sunulmuş motorlu/motorsuz taşıt araçlarının satış koşullarını düzenler. Şartnamede teklif sahibi müşteri, “İstekli” olarak anılacaktır.

Bankanın internet sitesinde cinsi, modeli, markası ve muhammen bedeli yazılı olan araçlar satılacaktır. Satılacak araçlar, hizalarında yazılı adreslerde (bu adres aracın bulunduğu il veya ilçe şubeleri olabilir) mesai saatleri içerisinde görülebilecektir.

Söz konusu araçlara ait tüm vergiler Banka tarafından yatırılmış ve vergi ilişikleri kesilmiştir. Aracın “Çekme Belgeli” olarak satışa sunulduğu belirtilmiş ise, aracın fenni muayeneden geçebilmesi için yapılması gereken tüm masraflar alıcıya ait olacaktır.

İstekli aracı yerinde görüp inceledikten ve varsa tüm kusurlarını gördükten sonra teklif verdiğini kabul etmiş sayılacağından satışa konu araçların mevcut hukuki ve fiili durumu, hasar, trafik ve sicil bilgileri ayıp eksik ve sair durumlarını görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak araçları mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. İstekli, araçlardaki hasar, ayıp, eksiklik ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz vb. haklarından peşinen feragat etmekte olup, bu hususlar ile ilgili olarak Banka’dan farklı bir talepte bulunamaz.

Araçlar (varsa) mevcut hasar, kusur ve ayıpları ile satışa arz edildiğinden, alıcılar ileride aracın mevcut durumunun gördüğü şekle uygun olmadığı itirazını Bankaya karşı ileri süremez ve bu sebeple satın almaktan vazgeçemez.

Geçici teminat bedeli araç satış ilan bedelinin %3’ü (yüzdeüç) tutarındadır. İstekli tarafından birden fazla araç için teklif verilmesi durumunda her araç için ayrı teminat yatırılması zorunludur. Teminat bedeli İsteklinin teklif verdiği Halkbank Şubesine ödenecektir. İhaleye katılan kişi/firma (teklif sahibi/istekli) ihaleden önce veya sonra, ihaleden vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminat bedeli bankaya gelir kaydedilir.

İstekli (teklif sahibi) şartnameyi (varsa) kaşeleyip, imzaladıktan sonra; Tüm sayfaları imzalanmış şartname, Teklif dilekçesi “Plakalı aracı bulunduğu yerde (mahallinde) gördüm inceledim beğendim. Mevcut durumu, eksik ve kusurlarıyla iş bu Araç Satış Şartnamesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ……………….. TL bedel ile satın almayı teklif ve taahhüt ediyorum. İsim/Soy isim, tarih, imza”-Teminat dekontunu (makbuz), T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı kimlik fotokopisini, -Teklif veren tüzel kişi (firma) veya vekil ise; Araç Satış Şartnamesi’ni imzalayan kişinin şirket yetkilisi veya vekil olduğunu gösterir en son tarihli onaylı yetki belgesi (vekâletname, gerekli durumlarda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopisi vb.) Başvuru yapılan şube yetkililerine teslim edecektir.

Maliye Bakanlığınca çıkarılan 243 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Banka fatura mükellefi olmadığından, KDV Kanununun 17/4-e maddesine göre Banka ve Sigorta Türkiye Halkbankası A.Ş. Araç Satış Şartnamesi: 18/09/2018 2İMZAMuameleleri kapsamına giren işlemler KDV’den istisna olup, Bankanın yaptığı araç satış işlemleri KDV’ye tabi değildir. Bu nedenle Bankamızca satışı yapılan araçlar için fatura kesilmez/düzenlenmez.

İsteklinin ihaleye katılım başvurusunun onaylanmasını müteakip, Banka tarafından SMS ile Banka’nın elektronik ihale sistemine (e-ihale) giriş adresi ve geçici şifre İstekli’nin telefonuna bildirilecektir. İstekli, sisteme ilk kez giriş yaptığında kendisine gönderilen geçici şifreyi kendi belirleyeceği bir başka şifre ile değiştirmelidir. İstekli, kullanıcı adı ve şifresini güvenle muhafaza etmekle yükümlü olup, bu bilgilerin başkalarınca (üçüncü şahıslarca) kullanımı nedeniyle doğabilecek zarar ve anlaşmazlıklardan kendisi sorumludur.

Ayrıca İstekli bu nedenle Banka’nın bir zarara uğraması ve/veya üçüncü kişi kurum ve kuruluşlardan Banka’ya bir talep gelmesi halinde Banka’nın ilk talebinde derhal ödeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere açıkça kabul beyan ve taahhüt eder.

İstekli tarafından internet üzerinden e-ihale sistemine giriş yapılarak teklif verilecektir. Teklifler sadece geçici teminatı yatırılan araç ya da araçlar için verilebilecek olup, verilmiş teklifin arttırılması ihale süresi ile sınırlı olacaktır.

Satış yöntemi Bankaca belirlenir. Bu nedenle her bir araç için satış işlemi e-ihale sistemi üzerinden araca teklif geldiği anda başlar ve ihale açık arttırma usulüyle devam eder. Banka açık artırma yapmaksızın da dilediği teklifi esas alarak satışı sonuçlandırabilir. Banka’nın uygun gördüğü satış yöntemi dışında bir yöntemle verilen teklifler geçersiz sayılır ve dikkate alınmaz. Banka’nın satış yöntemini değiştirme hakkı da saklıdır.

Teklif verebilmek için İstekli’nin aracın muhammen satış bedelinin %3’ü tutarında geçici teminatı nakit olarak Banka’ya yatırması gerekmektedir. Geçici teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, geçici teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde geçici teminat tutarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar geçici teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

Banka, geçici teminat bedelini yatırmış olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği İstekli’nin satış ve ihalelere katılımına izin vermeme, satış yapmama veya tekliflerini iptal etme hakkına sahiptir. İstekli, geçici teminat bedelini yatırdığı halde kullanıcı adı ve şifresiyle e-ihale’ye girip internet üzerinden teklif vermediği takdirde ihaleye katılmamış sayılacak, bu durumda geçici teminat bedeli kendisine iade edilecektir.

İstekli, satış şartnamesinde istenen tüm bilgileri doldurup şartnamenin her sayfasını imzalayacaktır.

Teklif, gerçek kişi tarafından veriliyorsa nüfus cüzdan fotokopisi; tüzel kişi tarafından veriliyorsa satış şartnamesini imzalayan kişinin kimlik fotokopisi, şirket yetkilisi olduğunu gösterir imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve vergi levhası, şartname ekinde geçici teminat dekontuyla birlikte Banka şubesine teslim edilmelidir.

Satış listesindeki araçlar için belirtilen muhammen/ihale bedellerinin altında teklif verilemez. Satışlar peşin olarak yapılır.

Herhangi bir araca teklif verildiği anda, o araç için belirlenen 3 günlük ihale süresi işlemeye başlayacaktır. İlk teklif verildiği andan itibaren başlayan 3 günlük ihale bitiş gününün tatil gününe rastlaması durumunda sistem, otomatik olarak ihale bitiş gününü takip eden ilk iş günü olarak belirleyecektir.

İhale süresi içinde, başka İstekliler de Banka’ya geçici teminat yatırmak ve Türkiye Halkbankası A.Ş. Araç Satış Şartnamesi: 18/09/2018 3İMZAsisteme kaydolmak suretiyle ihaleye katılabilecektir. İhale için belirlenen bitiş saatine 30 dakika kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde, ihale bitiş saati 30 dakika daha uzatılacaktır. Bu şekilde uzatılmış bir ihalede, son 30 dakika içinde teklif verilmesi durumunda, ihale, her teklifte 30’ardakika uzayacak, son 30 dakika içinde başka teklif gelmemesi durumunda ihale sona erecektir.

İstekli’nin verdiği teklifin üzerinde bir başka İstekli tarafından teklif verildiği zaman, minimum artış tutarı kadar teklifin arttırılması esastır. Verilen üst limit, bir başka İstekli tarafından geçildiği veya başka bir İstekli arttırma sırasına göre daha önce, üst limitle aynı tutarda teklif verdiği takdirde İhale süresince her İstekli teklif artırma üst limitini yeniden yükseltebilir. İhalede aynı tutarda teklif verilemez.

Tekliflerin Banka’ya çeşitli nedenlerle ulaşmaması veya internet, elektrik, telefon, GSM, şebeke hatlarındaki sorunlar yada yanlış kullanıcı şifresi girilmesi sonucu hesabın bloke olması ve diğer kullanıcı hataları nedeniyle, e-ihale’de teklif verilememesi halinde İstekli Banka’yı sorumlu tutmayacağını ve Banka’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Banka tarafından bildirilen, yayımlanan muhammen bedeller takribideğeri belirtmekte olup teklifler, muhammen bedelde veya muhammen bedelin üzerinde dahi olsa araçların satılıp satılmaması münhasıran Banka yetkisindedir. Teklifleri kabul edip etmemek, teklifin arttırılmasını istemek, ihaleyi iptal etmek veya satış yöntemini değiştirmek Banka’nın takdirindedir.

Banka, araçları ihale süresinin dolmasını beklemeden satabilir. Banka, ihale sürecinde kendisine sunulan tekliflerle bağlı olmayıp, noterde devir anına kadar dilediği kişi veya kuruma aracı satıp devredebilir. Verilecek tüm teklifler, teklif sahibi kişiler/firmalar açısından bağlayıcı olup, taahhüt niteliğinde sayılacaktır.

İstekli, bu şartnamede yer alan adresini kanuni ikametgâh edindiğini beyan eder; bu adrese yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa da tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu 21. maddesinin uygulanmasını, adresinin değişmesi halinde noter kanalıyla adres değişikliğini Banka’ya bildirmedikçe bundan doğabilecek zarardan Banka’yı hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, Banka’ya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İstekli, kendisine yapılacak tebligatın, postadaki gecikmeler veya adres değişikliği nedeniyle geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından Banka’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bu konuda hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Satış işlemi için istekli, Banka tarafından kendisine bildirilecek olan adreslerden birine şahsen veya bu hususta yetkili vekili aracılığı ile derhal başvurarak devir işlemlerini gerçekleştirecektir. Kendisine yapılan bildirimi takip eden 7 iş günü içinde belirtilen adreslerden birine başvuruda bulunmayan ve böylece satış işlemlerini gerçekleştirmeyen istekli’nin hakkı iptal edilecek ve ihtara gerek kalmaksızın yatırdığı geçici teminat irat kaydedilecektir. İstekli’nin bu konuda hiç bir itiraz hakkı olmayacaktır.

Hiçbir durumda satışın bozulmasını isteyemez. İstekli, herhangi bir nedenle teklifinden vazgeçtiği takdirde yatırılan geçici teminat iade edilmez, ayrıca hiçbir ihtar, ihbara ve hüküm almaya gerek olmaksızın geçici teminat tutarı Banka tarafından irat kaydedilir.

Verilen süre içinde İstekli’den kaynaklanan bir nedenle satış gerçekleşmezse, Banka, teklifi düşük kalan bir başka İstekli’ye teklif götürmekte veya aracı serbestçe değerlendirmekte serbesttir.

Araç bedelinin tamamı peşin olarak yatırıldıktan sonra, devir işlemleri araçların bulunduğu Türkiye Halkbankası A.Ş. Araç Satış Şartnamesi: 18/09/2018. illerde yapılacak olup, noter ve devir masraflarının tamamını alıcı karşılayacaktır.

İhale sonuçlandıktan sonra, teklif vermiş olduğu aracı satın almaya hak kazanan teklif sahibi (istekli) şahıs/firma uhdesinde kalan aracın bedelini (Teminat ile araç satış bedeli arasındaki farkı) başvurduğu Halkbank Şubesine, yatırmak şartıyla kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim almak zorundadır. Belirtilen şartlara uymayan isteklilerin geçici teminatları Bankaya gelir kaydedilecektir. İhale uhdesinde kalmasına rağmen aracı almaktan vazgeçen teklif sahibi kişi/firma, ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren aynı aracın ihalesine 4 ay süreyle katılamaz.

Bedelin süresinde yatırılmaması halinde Banka, satışı iptal edip etmemeye yetkili olup, iptal ettiği takdirde yatırılan geçici teminat Banka’ca irat kaydedilecektir.

Banka tarafından aracın devri satış bedelinin tamamının İstekli tarafından Banka’ya ödenmesinden sonra yapılacaktır.

Araçlarla ilgili olarak Banka tarafından verilen tüm bilgiler, resimler, açıklamalar ve basında, internette yayınlanan her türlü ilanlar (satış listesi, tanıtım metni, gazete ilanı, internet, afiş vb.) taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Aracın fiili durumuyla Banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Banka’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekli, bu hususu kabul etmiş sayılır.

Banka 4734 sayılı ve 2886 sayılı yasalara tabi olmadığından, araçların satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişilere, kurum veya kuruluşlara satış yapmakta, satışı dilediği teklifi uygun görerek sonuçlandırmakta veya iptal etmekte serbesttir. Banka’nın teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde, İstekli’nin yatırmış olduğu geçici teminat kendisine iade edilecektir. İstekli, geçici teminatın yatırılmasıyla iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır. İstekli tarafından iade alınmayan geçici teminatlar, 1 yıl geçtikten sonra Banka tarafından irat kaydedilecektir.

İşbu şartnamenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz veya hükümsüz olursa, bu geçersizlik veya hükümsüzlük sadece o hükme veya o hükmün ilgili kısmına ait olacak ve o hüküm veya kısmi hükmün kalan diğer kısmı yahut ilgili hüküm/kısmi hüküm dışında kalan bütün diğer şartname hükümleri tam olarak geçerli olup yürürlükte olmaya devam edecektir. Banka 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

Banka’nın işbu şartnameden doğan bir hak, yetki ve imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez.

Uyuşmazlıkların çözümünde Banka’nın defter ve kayıtları ile ses kaydı, faks cihazı kayıtları kesin ve münhasır delil niteliğinde olup, İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Geçici teminatlar, ihale sonuçlandıktan sonra 15 iş günü içerisinde teklif sahibinin aşağıda belirttiği hesap numarasına iade edilecektir. Satış ilanında araçlara ait ekspertiz ya da sigorta tramer kayıt raporu yoktur. Bu durumdan aracın hasarlı, hasarsız ya da başka bir durumda olduğu anlamı çıkartılmaz. Teklif sahibi isteklinin aracı yerinde görmek suretiyle gerekli araştırmayı yaparak ihaleye katılması esastır.

Araç ihalesine katılan teklif sahipleri bu şartnamede belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Türkiye Halkbankası A.Ş. Araç Satış Şartnamesi: 18/09/2018.

İstekli, işbu şartnameyi görüp, okuyup incelediğini ve içeriğini anlayıp, tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 37.İstekli kendisine aktarılan/erişim sağlanan kişisel verilerle ilgili olarak BANKA’nın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikasına uymakla yükümlüdür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir